Jsme inženýrsko-projektová organizace.
Pomůžeme vám realizovat vaše investiční záměry.

Máme mnohaletou praxi se zajišťováním všech fází realizace dopravních a silničních staveb. Účastníme se jako stavební dozor u projektů především pro státní sektor. Výčet služeb, které můžeme zadavatelům poskytnout, je v bodech popsán níže.

Zabezpečíme vstupní podklady

 • obstaráme vstupní údaje pro lokalizaci stavby
 • zabezpečíme průzkum potřebný pro vypracování zadání
 • zabezpečíme výběr staveniště

Vypracujeme projekt pro územní řízení

 • vypracujeme zadání stavby, přikládané k návrhu na vydání územního rozhodnutí
 • projednáme zadání s dotičnými orgány a organizacemi
 • vypracujeme návrh na zahájení územního řízení
 • připravíme jednání pro výběr dodavatelů, včetně přípravy výběrových řízení a uzavření smluv o přípravě dodávek, nebo o spolupráci na projektové a organizační přípravě

Vypracujeme projekt pro stavební řízení

 • vypracujeme projekt pro stavební řízení
 • projednáme projekt s příslušnými orgány a organizacemi pro vydání stavebního povolení
 • vypracujeme návrh na zahájení stavebního řízení

Zabezpečíme dodávky pro stavbu

 • uzavřeme dodavatelské smlouvy pro realizaci stavby
 • zabezpečíme aktualizovaný časový plán stavby pro koordinaci prací a dodávek
 • aktualizujeme smluvní vztahy
 • uplatňíme práva ze závazkových vztahů, včetně zastupování ve sporech

Dopracujeme projekt pro realizaci stavby

 • autorský dohled nad dodržováním architektonické a celkové koncepce projektu
 • koordinujeme jednotlivé části projektu generálním projektantem
 • vypracujeme prováděcí projekt pro realizaci stavby

Práce spojené s realizací stavby

 • výkon autorského dozoru
 • koordinace prací a dodávek mezi přímými dodavateli
 • výkon technického dozoru
 • individuelní i komlexní zkoušky provozu
 • zpracování dokumentace skutečného provedení stavby

Práce po dokončení stavby

 • organizace kolaudačního řízení
 • odstranění kolaudačních vad
 • spolupráce při garančních zkouškách

Specializované práce

 • pomoc při projednávání studií
 • vypracování odborných posudků a stanovisek pro přípravu a realizaci staveb
 • pomoc při zpracování investičních záměrů
 • konsultační a poradenská činnost
 • zabezpečení, případně vypracování dokladů a dokumentace stanovených zvláštními předpisy, například pasportové dokumentace, manipulačních a provozních předpisů, zpracování revizních knih vyhražených technickým zařízením, zpracování dokumentace funkčních zkoušek v rozsahu komplexního vyzkoušení a řízení těchto zkoušek
 • zabezpečení majetkoprávní agendy spojené s výstavbou (výkupy pozemků, řešení náhrad škod a podobně)